V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie

REKRUTACJA

Deklaracja Dostępności

Deklaracja Dostępności

V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej V Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema w Koszalinie

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-14. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-04-14.

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niektóre pliki nie są dostępne cyfrowo (skany oraz zdjęcia bez opisów alternatywnych).

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:

Skróty klawiaturowe

W obszarze strony internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

  • osoba kontaktowa – Krystian Koszowski
  • adres e-mail – admin@vlokoszalin.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

V Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Lema w Koszalinie usytuowane jest przy ul. Jedności 9 w Koszalinie.

Budynek Liceum składa się z dwóch segmentów:

  • Segment A – część główna budynku
  • Segment B – tzw. Pawilon. Oba segmenty łączy korytarz.

Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia:

  • od strony ul. Jedności – schody,
  • boczne od strony wjazdu dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową tzn. do budynku prowadzi wjazd – pochylnia z barierką,
    od strony podwórka – schody
  • Do pawilonu prowadzi jedno wejście od strony podwórka, które jest dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową tzn. do budynku prowadzi wjazd pochylnia z barierką oraz schody.

Liceum jest ogólnodostępne w godzinach pracy.
Budynek główny jest czteropoziomowy i podpiwniczony, natomiast Pawilon jest dwupoziomowy.
Pawilon jest wyposażony w windę, która umożliwia dostanie się na wszystkie piętra osobom niepełnosprawnym oraz pozwala na bezpośredni dojazd wózkiem do wszystkich sal lekcyjnych. W budynku głównym dostęp wózkiem jedynie do sal znajdujących się na parterze. Do pozostałych poziomów prowadzą schody.
Przed głównym budynkiem szkoły znajdują się dwa wydzielone miejsce (koperta wymalowana w kolorze niebieskim) do zaparkowania pojazdu dla osoby niepełnosprawnej.
W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content