Regulamin Rady Rodziców

Regulamin Rady Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie ul. Jedności 9

Podstawa: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty Dz. U. nr 67 poz. 329 z 1996 roku art. 53, art. 54

Rada Rodziców współdziała z nauczycielami i rodzicami w celu jednolitego oddziaływania na dzieci i młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, opieki i wychowania.

Współdziałanie rodziców i nauczycieli powinno sprzyjać podnoszeniu kultury pedagogicznej i prawidłowemu realizowaniu funkcji wychowawczej.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspokajania potrzeb opiekuńczych dzieci i młodzieży ? do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole.

Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, ul. Jedności 9.

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§1.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1.    Szkole ? należy przez to rozumieć V Liceum Ogólnokształcące w Koszalinie,

2.    Statucie ? należy przez to rozumieć statut szkoły,

3.    Dyrektorze ? należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,

4.    Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Rodziców,

5.    Radzie klasy ? należy przez to rozumieć organ Rady wybierany w klasie (?trójki klasowe?),

6.    Przewodniczącym ? należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady,

7.    Regulaminie ? należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Rodziców.

§ 2.

1. Radę Rodziców wybiera ogólne zebranie Rad klasowych,

2. Rada działa na zebraniach oraz przy pomocy swoich organów,

3. Organami, o których mowa w ust. 1 są:

a) rady klas (?trójki klasowe?),

b) Rada Rodziców,

c) Przewodniczący.

4. W skład Rady i jej organów mogą wchodzić wyłącznie rodzice uczniów Szkoły, a w skład rady klasy ? wyłącznie rodzice uczniów danej klasy.

§ 3.

1. Zebrania Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony wniosek rad klasowych lub Dyrektora.

2. Zebrania Rad zwołuje się co najmniej 3 razy w roku szkolnym, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku szkolnego.

3. O terminie i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty w szkolę na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.

§4.

1. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

2. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

3. Głosowanie tajne przeprowadza prowadzący zebranie powołując jednocześnie trzyosobową komisję skrutacyjną. Głosowanie odbywa się za pomocą kart do głosowania.

§ 5.

Kworum wymagana dla podjęcia uchwały wynosi co najmniej 50 % składu Rady lub uprawnieni obecni na zebraniu.

II.SKŁAD I STRUKTURA RADY RODZICÓW

Rady klasy

§6.

1. Podstawowe ogniwo stanowi Rada klasy. Rodzice uczniów klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie Radę klasy w składzie:

1) przewodniczący

2) wiceprzewodniczący

3) skarbnik

2. Kadencja Rady klasy trwa do wyboru nowej rady w kolejnym roku szkolnym.

Rada Rodziców

§7.

1. Na pierwszym ogólnym zebraniu wszystkich Rad klasowych następuje wybór Rady Rodziców.

2. Do składu Rady Rodziców wybieranych jest co najmniej po siedmiu przedstawicieli rodziców uczniów poszczególnych szkół, chyba, że któraś z osób zgłoszonych do kandydowania  w jednej ze szkół nie wyrazi zgody na kandydowanie.

3. Kadencja Rady Rodziców trwa trzy lata.

Przewodniczący

§8.

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Rodziców wybiera spośród swego grona:

– przewodniczącego

– wiceprzewodniczącego

– sekretarza

– skarbnika

Komisja Rewizyjna

§9.

1. Na pierwszym ogólnym zebraniu wszystkich Rad klasowych wybiera się Komisję Rewizyjną w składzie trzech osób.

2. Komisja ze swego grona wybiera Przewodniczącego i dwóch członków.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład Rady Rodziców.

III.  CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 10.

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

1.    Zapewnieni współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole.

2.    Przedstawianie dyrekcji szkoły, nauczycielom opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

3.    Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i radą pedagogiczną w zaznajomieniu ogółu rodziców (opiekunów) uczniów z programem wychowania i opieki, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

4.    Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie pomocy materialnej w tym zakresie.

§11.

Podstawowe zadania wynikające z celów określonych w  paragrafie 2 ust. 1-4. Do zadań tych należy:

1.    Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych a w szczególności:

– organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły

– uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększaniu funduszy szkolnych.

2. Współpraca z Dyrektorem szkoły, nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania a w szczególności:

– pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania

– zapoznanie ogółu rodziców z programem, organizacją i warunkami realizacji procesu nauczania

– dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz z innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań i postaw uczniów

– współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego

– udzielanie pomocy w organizowaniu pracy uczniowskich kół i zespołów zainteresowań

– otaczanie opieką uczniów szczególnie zdolnych

– wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.

3. Współpraca w rozszerzeniu i pogłębianiu oddziaływań szkoły i rodziny a w szczególności:

– dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole i w środowisku pozaszkolnym

–  współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów

– udzielanie pomocy materialnej i wychowawczej samorządowi szkolnemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły

– udzielanie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą

– wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów szkolnych zgodnie z tradycją szkoły.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a w szczególności:

– udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny, utrzymania ładu i porządku

– udzielania pomocy uczniom  znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji materialnej

– współdziałanie ze wszystkimi ogniwami szkoły w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.

IV. ORGANIZACJA PRACY I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH OGNIW.

§ 12.

Zadaniem  Rady klasowej rodziców jest przede wszystkim realizacja celów regulaminowych na terenie danej klasy, a w szczególności:

– dostosowanie zadań zawartych w paragrafie 3 do konkretnych potrzeb klasy wyrażonych przez rodziców, uczniów i nauczycieli

– współdziałanie ze wszystkimi rodzicami i włączenie ich do realizacji swego planu pracy

– współdziałanie z przewodniczącym Rady Rodziców w celu realizacji zadań o charakterze  ogólnoszkolnym

– zwoływanie z własnej inicjatywy lub na wniosek wychowawcy klasy, zebrań rodziców w miarę potrzeby

– opracowywanie planów działalności rady klasowej na dany rok szkolny wraz z planem finansowym

– składanie sprawozdań ze swej działalności.

§13.

Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie całokształtem prac, a w szczególności:

– dostosowanie do konkretnych potrzeb szkoły zadań zawartych w paragrafie 3

– opracowanie projektu planu działalności wraz z planem finansowym na dany rok szkolny z uwzględnieniem zamierzeń rad klasowych oraz zadań wynikających z planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i przedstawienie go do zatwierdzenia

– współdziałanie ze wszystkimi członkami, włączenie ich do realizacji planu pracy

– zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców

– kierowanie działalnością finansową , przekazywanie opinii i postulatów wobec Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej

– reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz

– składanie pełnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i rzeczowego Rady Rodziców za ubiegły rok szkolny wraz z projektem na nowy rok szkolny na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w nowym roku szkolnym.

§14.

Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy, a w szczególności:

– organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców

– nadzorowanie terminowości prac komisji

– prowadzenie korespondencji i dokumentacji oraz zapewnienie prawidłowego ich przechowywania.

§15.

Zadaniem skarbnika jest prowadzenie   całokształtu gospodarki finansowej i rachunkowości wg przepisów o rachunkowości i finansach publicznych.

1.     Skarbnik, któremu powierzono prowadzenie kasy Rady Rodziców składa pisemne oświadczenie za powierzony majątek Rady o treści:

?Ja niżej podpisany(a) ??????????????????????????.

Pełniący/a funkcję skarbnika Rady Rodziców w V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie przy ul. Jedności 9, ponoszę odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia operacji finansowych i ponoszę odpowiedzialność za ich prowadzenie.

?????????????????????.

(czytelny podpis) ?

2.    Dopuszcza się możliwość prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej osobie spoza Rady Rodziców na podstawie umowy zlecenia.

3.    Do podpisania umowy upoważniony jest Dyrektor Szkoły.

4.    Skarbnik Rady Rodziców składa sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego na posiedzeniu Rady Rodziców w miesiącach grudzień, maj i czerwiec.

§16.

Zadaniem Rady Rodziców jest bieżące kontrolowanie pracą w okresie między zebraniami, a w szczególności:

– koordynowanie działalności Rad klasowych rodziców

– nadzór nad pracą komisji

– zatwierdzenie harmonogramu realizacji planu pracy

– decydowanie o działalności finansowej

– odbywanie zebrań zwoływanych przez przewodniczącego lub na wniosek dyrektora szkoły, lub w miarę potrzeby.

§17.

Zadaniem komisji rewizyjnej jest czuwanie nad zgodnością poszczególnych ogniw z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

1.    Kontrolowanie raz w roku działalności finansowej w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, dokumentów finansowych, stanu gotówki w kasie Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania na zebraniu Rady Rodziców

2.    Kontrolowanie raz w roku działalności finansowej w zakresie zgodności z przepisami regulaminu i uchwałami Rady Rodziców

3.    Kontrolowanie działalności  ogniw na żądanie Dyrektora szkoły, rodziców lub organu nadzorującego szkołę

4.     Składanie rocznych sprawozdań ze swych prac z wnioskami pokontrolnymi.

V. ZASADY DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.

§18.

Rada Rodziców prowadzi gospodarkę finansową i rachunkową wg przepisów o rachunkowości i finansach publicznych.

1.    Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny plan finansowy zatwierdzony na zebraniu ogólnym członków Rady Rodziców.

2.    Plan finansowy opracowuje się oddzielnie na każdy rok szkolny tj. na okres od 1 września danego roku do 31 sierpnia następnego roku kalendarzowego.

3.    Dochody i wydatki powinny być zestawione w formie zbilansowanego planu finansowego.

§19.

1. Fundusze powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz dobrowolnych wpłat osób prawnych i fizycznych.

2.Wysokość minimalna dobrowolnej rocznej składki rodziców ustala się większością 2/3  głosów na ogólnym zebraniu rodziców. Rodzice mogą również zadeklarować równoważne minimalnej rocznej składce świadczenie w naturze lub robociźnie.

3. Rodzice mogą indywidualnie zadeklarować wyższą składkę od ustalonej przez Radę Rodziców.

4. Rada klasowa na wniosek wychowawcy klasy może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

5. Rodzice wpłacają składkę jednorazowo, miesięcznie, półrocznie względnie kwartalnie ? wg swego uznania i możliwości.

6. Fundusze mogą być użytkowane tylko zgodnie z zatwierdzonym ?planem finansowym na dany rok szkolny?. W uzasadnionych przypadkach Rada Rodziców może podjąć decyzję co do zmiany planu finansowego większością głosów, sporządzając z powyższego faktu protokół.

7. Zmiany wydatków ujętych w planie finansowym w granicach do 25% nie wymagają zgody Rady Rodziców.

8. Fundusze Rady Rodziców mogą być  przeznaczone na wspieranie działalności statutowej szkoły. Wszystkie wydatki muszą wynikać ze statutu szkoły.

VI. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I KONTROLA

§20.

1. Rodzice powinni być informowani o wpływach i wydatkach Rady Rodziców raz na kwartał (grudzień, marzec, kwiecień).

2. Sprawozdanie o wykonaniu planu finansowego składa się na podstawie danych księgowości tj. księgi dochodów i wydatków.

3. Sprawozdanie roczne z wykonania finansowego na dany rok szkolny sporządzane jest przez skarbnika pod nadzorem komisji rewizyjnej.

4. Sprawozdania przedstawia się Dyrektorowi szkoły i Radzie Rodziców na pierwszym posiedzeniu w nowym roku szkolnym.

5. Przedstawiciele rad klasowych zdają sprawozdanie  rodzicom uczniów klasy, którą reprezentują.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§21.

1. Członkowie Rady Rodziców pełnią swoje funkcje społecznie.

2. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.

3. Uchwały zapadają z wyjątkiem paragrafu 17 pkt. 2 zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

4. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły ? Dyrektor szkoły zawiesza ich wykonanie

§22.

1. Członek Rady Rodziców może być odwołany z Rady Rodziców przed upływem kadencji:

a) wskutek utraty prawa wybieralności,

b) na własną prośbę ? rezygnacja,

c) na uzasadniony wniosek Rady.

2. Na miejsce odwołanego członka Rada Rodziców wybiera nowego w wyborach uzupełniających.

3. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po 2 tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.

Regulamin Rady Rodziców przy V Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie, ul. Jedności 9 został zatwierdzony w dniu 11 października 2011 roku przez Radę Rodziców.

Z dniem zatwierdzenia niniejszego Regulaminu przestaje obowiązywać Regulamin Rady Rodziców z dnia 18 stycznia 2005 roku.