Pedagog Szkolny

UWAGA DYŻURY!

Godziny dyżurów pedagoga na terenie szkoły w dniach 14-25 lutego 2022:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:00-12:00 11:00-15:15 9:00-13:00

Zadania pedagoga szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Lema w Koszalinie

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,

Podejmowanie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania,

Wspieranie mocnych stron uczniów. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów,

Prowadzenie terapii indywidualnej. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, rodziców i nauczycieli,

Przygotowanie uczniów do samodzielności w dorosłym życiu. Udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych,

Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów    oraz pomoc w ich eliminacji,

Monitorowanie realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Otoczenie szczególną opieką młodzieży ze środowisk patologicznych i udzielanie porad w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,

Udzielanie pomocy ofiarom przemocy domowej – zakładanie Niebieskiej Karty. Koordynowanie pracą zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów,

Współpraca z instytucjami: MPP-P, PTZN, Stowarzyszeniem Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”, MOPS, TPD, Caritasem itp.,

Współpraca z Sądem Rejonowym III Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich w Koszalinie, kuratorami sądowymi i społecznymi, Prokuraturą i Policją.

W naszej szkole pedagodzy codziennie pełnią dyżury. Wszystkich potrzebujących  wsparcia i pomocy zapraszamy do nas, oferujemy specjalistyczną pomoc i gwarantujemy pełną dyskrecję.

Godziny pracy:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
11:00-15:15 8:00-13:00 11:00-15:15 9:00-13:30 9:00-13:00

Zadania pedagoga

Pomoc uczniom w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych oraz trudności w przystosowaniu się:

– indywidualne porady

– regularne spotkania z uczniami potrzebującymi wsparcia

– współpraca z rodzicami

Przeprowadzanie diagnoz oraz obserwacji.

Opracowywanie diagnoz, opinii i zaświadczeń na potrzeby szkoły, rodziców oraz innych instytucji.

Przeprowadzanie zajęć w klasach:

– zajęcia integracyjne

– zajęcia nastawione na ćwiczenie umiejętności społecznych

Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu:

– badanie preferencji oraz zainteresowań

– prowadzenie indywidualnych porad dotyczących wyboru kierunku        kształcenia.

Uczestniczenie w zespołach wychowawczych oraz w zespołach ds.pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz Radą Pedagogiczną w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych.

Współdziałanie z instytucjami i organizacjami.

Godziny pracy naszego pedagoga:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
8:00-12:00 11:15-15:15 8:00-11:00

Informacja

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Koszalinie nr XXXIX/590/2014 przyjęty został program osłonowy „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora żłobka, przedszkola, szkoły„. W związku z tym jest możliwość, gdy uczeń wyraża chęć zjedzenia posiłku udzielić uczniom zamieszkałym w Koszalinie pomocy w formie przyznania posiłku. Przyznanie pomocy nie wymaga ustalenia kryterium dochodowego.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do dyrektora szkoły.