Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece podczas pandemii COVID-19 (nauczanie stacjonarne i hybrydowe)

  1. W szkole obowiązują Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii w związku z wystąpieniem COVID-19.
  2. Pracownicy i korzystający z biblioteki  zobowiązani są do dezynfekcji rąk oaz zasłaniania ust i nosa
  3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, przy stanowisku komputerowym 1 osoba przy zachowaniu odległości 1, 5 m
  4. Pracownicy biblioteki wietrzą pomieszczenie biblioteki w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż co godzinę
  5. W okresie epidemii ani uczniowie, ani pracownicy nie mogą sami wchodzić między regały i wyszukiwać książek i innych materiałów. Stosowne zapotrzebowanie składają u pracownika biblioteki, który wyszukuje książkę, materiał i przekazuje je uczniowi, nauczycielowi.

ZAKAZ WSTĘPU

 MIĘDZY REGAŁY

 Z KSIĄŻKAMI!

  1. Zwrócone książki i materiały muszą odbyć 48 godzinną kwarantannę, tym samym pracownicy biblioteki odkładają je w wyznaczone miejsce, a po 48 godzinach odkładają książki na półki.
  2. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie chodzili między regałami ani nie korzystali z książek, materiałów, które odbywają kwarantannę.
  3. Pracownicy biblioteki pilnują, aby uczniowie nie gromadzili się i oczekiwali w kolejce do wypożyczenia książek z zachowaniem dystansu między osobami.
  4. Pracownik biblioteki w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia wskazujących na infekcję dróg oddechowych zobowiązany jest postępować zgodnie z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.
  5. Z  biblioteki nie mogą korzystać osoby spoza szkoły.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w bibliotece